Shinagawa Campus
(School of Marine Science)
4-5-7, Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-8477